Dan Dennedy (ddennedy)

Cộng tác viên

I am the lead developer of MLT, the video editing framework used by OpenShot 1.x. I also contributed the Export XML function to OpenShot.


Để xem các nhà phát triển khác, hãy quay lại trang Nhà phát triển.