OpenShot Video Editor is 100% volunteer-based, and has very little funds for such things as servers, legal work, data transfer, travel, and other general project expenses related to running an international open-source project. If you enjoy using OpenShot and want the project to continue to improve and grow, your donations are critical for our future.

Tên của bạn sẽ được hiển thị một cách đáng tự hào trong danh sách những người đóng góp>!

Các khoản đóng góp sẽ xuất hiện cả trên trang web và bên trong OpenShot (trên màn hình danh sách những người đóng góp)

1) Vui lòng nhập tên của bạn vì tên này sẽ xuất hiện trong danh sách những người đóng góp và trên trang webcủa chúng tôi:

Tên của bạn:

2) Chọn phương thức thanh toán