OpenShot Video Editor có sẵn để tải xuống trên Linux, OS X và Windows. Chúng tôi cung cấp cả liên kết tải xuống trực tiếp và torrent. Chúng tôi cũng có sẵn các bản cập nhật hàng ngày bằng cách sử dụng nút Bản cập nhật hàng ngày bên dưới. Ghi chú phát hành