Có nhiều cách để liên hệ với team OpenShot. Mặc dù chúng ta là một team đa sắc tộc, trải rộng khắp nơi trên thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ khó tìm thấy chúng tôi.